Instagram Facebook
FEL
  /  ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe  vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól. 

1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során? 

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi: 

a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átlátha tóan kezeljük. 

b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és  azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon. 

c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából  megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak. d) Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az álta lunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan  személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük. 

e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok ke zelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható. 

f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes  adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, vé letlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Társaságunk az Ön személyes adatait  

a) az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a  szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rög zítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.  

b) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező  jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét. 

c) illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak,  vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működte tése, fejlesztése és biztonsága. 

2. Kik vagyunk? 

A Társaságunk székhelye: 1151 Budapest, Szlacsányi Ferenc u. 120. 

A Társaságunk telephelye: 1151 Budapest, Szlacsányi Ferenc u. 120.

A Társaságunk honlapja: www.vizsuart.hu

Kapcsolattartás: email, telefon 

Postacímünk: 1038 Budapest, Templom u. 49b.

Telefonszámunk: 06-30-9968096 

E-mail címünk: vinkovics.zsuzsa@gmail.com

Adószámunk: 21798072-1-42 

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére /  Társaságunk adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége (e-mail cím):  vinkovics.zsuzsa@gmail.com

Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége: FORPSI

Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az  alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Direkt marketing és/vagy hírlevél szolgáltatásunkkal kapcsolatos adatfeldolgozók: 

NÉV CÍM TEVÉKENYSÉG
– – IT szolgáltatás
– – tárhely szolgáltatás
– – adatbázis karbantartás és  feldolgozás, riportok készítése
– – direkt marketing

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoz tatónkban.  

Az általunk kezelt adatok:  

Tevékenység   megnevezése és az   adatkezelés céljaJogalap Kezelt adatok Időtartam Nyilvántartási szám
Honlap látogatása  Cél a honlap rendelte tésszerű és színvonalas  működésének biztosí tása,   a szolgáltatásaink mi nőségének ellenőrzése  és javítása,   a rosszindulatú, web oldalunkat támadó  látogatók beazonosí tás,  a látogatottság méré sére,   statisztikai célokTársaságunk  jogos érdekeIP cím   a látogatás idő pontja   a meglátogatott  aloldalak adatai,  az Ön által hasz nált operációs  rendszer és bön gésző típusa1 hónap
Regisztráció a honla ponhozzájárulás vezetéknév, ke resztnéva regisztráció  törléséig, illet ve a hozzájá-
Cél a látogatóinknak  teljesebb felhasználói  élmény nyújtása  értesítés üzemszünet ről, társaságunk elér hetőségének módosu lásáról, stb.születési időpont  (16 vagy 18 életév  betöltésének iga zolásához)  e-mail címrulás visszavo násáig
Hírlevél szolgáltatás Cél: kapcsolattartás,  Önt új akciókról, új  termékeinkről értesít jükhozzájárulás teljes név,  születési időpont  (16 vagy 18 életév  betöltésének iga zolásához)  e-mail cím  egyéb, nem köte lezően megadan dó adatok, pl. ér deklődési kör, lak hely, stb.hírlevélről   történő leirat kozásig
Ügyintézés, panasz  ∙  észrevételre, panaszra  válaszadás jogi kötele  ∙  zettség  ∙  ∙  ∙ teljes név  ∙  e-mail cím  telefonszám  levelezési cím 5 évig ∙

∙ 

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a vinkovics.zsuzsa@gmail.com e-mail, illetve  
            postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 20 napon belül (leg
            feljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.  

3. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket? 

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon  keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön  internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők  (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését  és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával eze ket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja  törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoz 

tatást.  

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk  az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesíté si, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő mun kamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik. 

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével  megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az  Ön hozzájárulását. 

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harma dik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek. 

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha  sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik. 

4. Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről? 

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a Tár saságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan  ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helyte len, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmez zük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.  

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja 

⮚ a regisztráció törlésével, 

⮚ az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve 

⮚ a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználá sához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével. 

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – … napos határidővel  vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos  érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is ke zelhetünk. 

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselek ményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának  megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatá sának időtartama alatt. 

5. Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről? 

Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, hírlevél és/vagy direkt marketing  regisztráció felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka  egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait  marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az  Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére rek lám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírle 

velet továbbítunk (Grtv. 6. §). 

A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A direkt  marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük  egyúttal a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának. Ez hogy van?  mit és milyen alapon őrzünk meg, ha a hírlevél hozzájárulást visszavonta? A hozzájárulások  esetében minden hozzájárulás egy adott célra szól, így a holnapon regisztrálás és a hírlevélre  jelentkezés két külön cél, két külön adatbázis, a kettő nem függhet össze. 

Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai  okokból – … napos határidővel vállaljuk.  

6. Egyéb adatkezelési kérdések 

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldol gozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák  az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2.  pontban található. 

Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.  

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi  és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelke zésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási  kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elen gedhetetlenül szükséges mértékben. 

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és  munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni. 

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biz tosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan  hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen  egyéb jogosulatlan felhasználástól. 

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munka vállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel  elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó  szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli  adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk  mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a  weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget  vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be  az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében. 

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze  meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg. 

7. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei? 

Ön az adatkezelésről  

⮚ tájékoztatást kérhet, 

⮚ kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését, 

⮚ tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a köte lező adatkezelés kivételével), 

⮚ bíróság előtt jogorvoslattal élhet,  

⮚ a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet  (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html). 

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a meg bízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott  

⮚ adatairól,  

⮚ azok forrásáról,  

⮚ az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,  

⮚ időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szem pontjairól, 

⮚ az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenysé gükről,  

⮚ adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint meg előzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá  

⮚ az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és cím zettjéről. 

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 10 napon belül (legfeljebb azonban  1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a  folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk.  Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat  jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást  csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, vala mint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással. 

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította,  kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti. 

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem  kézhezvételét követő 10 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az  Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyúj tásától számított legrövidebb időn belül, 10 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon be lül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk,  hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további  adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tilta-

kozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a  tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni  a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést  olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekei vel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvé nyesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért  egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjá tól számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat. 

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett vá lasztása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is  megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is for dulhat panasszal. 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával  – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse  meg Társaságunkat. 

8. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre? 

⮚ a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 

⮚ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi  CXII. törvény – (Info tv.) 

⮚ a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

⮚ az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv) 

⮚ a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.) 

⮚ a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.) 

⮚ a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.  évi XLVIII. törvény (Grtv.) 

9. Adatkezelési tájékoztató módosítása 

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amely ről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk  közzététele a ……….. (tarsasag.hu/adatkezeles) ………. weboldalon történik. 

Dátum

Budapest 2022. 05. 16.